Jste zde

GDPR

Zpracování osobních údajů v Kvalifikační a personální agentuře, o. p. s.:

Informace o plnění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů):

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., jako Správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech. Na Správce je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet e-mailem na adrese kapa@trz.cz nebo poštou či osobně na adrese Závodní 815, 739 61  Třinec.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Správce obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Správce obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

S jakými osobními údaji Správce údajů (dále KaPA, o. p. s.) pracuje:

  • osobní údaje zaměstnanců

o   KaPA, o. p. s. zpracovává a uchovává údaje o zaměstnancích (o průběhu pracovního poměru, údaje související se mzdovou agendou, daňovou agendou a agendou sociálního a zdravotního pojištění atd.); zpracovávání mezd zajišťuje externí firma; na základě souhlasu Subjektu údajů KaPA, o. p. s. pořizuje a uchovává fotografie a audiovizuální záznamy z pořádaných akcí a záznamy získané docházkovými evidencemi (monitoring zaměstnanců však prováděn není)

o   osobní údaje, které nepodléhají archivaci dle příslušných zákonů, jsou uchovávány max. po dobu 3 let od ukončení pracovně-právního vztahu z důvodu oprávněných zájmů Správce údajů (zaměstnavatele KaPA, o. p. s.) – např. pro účely kontroly ze strany ministerstev a dalších úřadů jakožto poskytovatelů grantů a dotací apod.; po uplynutí této lhůty jsou zbytné údaje vymazány a skartovány

  • osobní údaje členů Správní a Dozorčí rady

o   pro zápis do rejstříku obecně prospěšných společností musí KaPA, o. p. s. shromažďovat také základní osobní údaje členů SR/DR (jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa), vyžádat a v kopii archivovat výpis z rejstříku trestů a pro vlastní potřebu komunikace KaPA, o. p. s. požaduje a eviduje také tel. číslo a e-mail každého z členů

o   po ukončení členství konkrétní osoby tyto údaje evidujeme ještě 1 rok, následně je likvidujeme smazáním a skartací

  • osobní údaje klientů – projektových účastníků a zájemců o zprostředkování zaměstnání

o   na základě souhlasu Subjektu údajů KaPA, o. p. s. shromažďuje a zpracovává osobní údaje, které běžně obsahuje životopis (jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mail, vzdělání a kurzy, předchozí zaměstnání, osobnostní charakteristika, dovednosti, schopnosti, znalosti, zkušenosti apod.) vč. citlivého údaje o zdravotním stavu (u některých projektových účastníků je informace o zdravotním stavu zakládána do jeho osobního spisu formou čestného prohlášení, reálná potvrzení či rozhodnutí shromažďována nejsou)

o   osobní údaje zájemců o práci a zájemců o zprostředkování zaměstnání KaPA, o. p. s. likviduje výmazem a skartací ihned poté, kdy zanikne důvod pro jejich uchovávání (např. dojde ke zprostředkování zaměstnání, klient nastoupí do pracovního poměru, klient ukončí spolupráci, apod.)

o   osobní údaje projektových účastníků jsou evidovány v souladu s pokyny MPSV po dobu 10 let od ukončení realizace projektu

o   na základě souhlasu Subjektu údajů KaPA, o. p. s. pořizuje a uchovává fotografie a audiovizuální záznamy z pořádaných akcí za účelem propagace konkrétního projektu; tyto jsou likvidovány do 2 let od ukončení realizace projektu

Budete-li chtít využít našich služeb, můžete pro udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů v nezbytně nutném rozsahu použít tento dokument, který si upravte dle aktuální potřeby.

 

Uplatňování GDPR v KaPA, o. p.s.

Nařízení GDPR

Souhlas