Jste zde

Akreditovaný vzdělávací program MANAŽER

Rozsah kurzu: 
128 hodin teorie + 1 hodina závěrečné zkoušky

(číslo akreditace udělené MŠMT: MSMT-1803/2015-1/92)

Obsah kurzu:

Postavení vedoucího pracovníka (manažera) v organizaci

 • Sociální pozice a role manažera
 • Sociální začlenění manažera a atributy jeho řídící práce
 • Manažer, lídr a kouč
 • Osobnost manažera
 • Osobní kvalita manažera a podmínky jeho uplatňování
 • Kompetence a autorita manažera
 • Rozvoj manažerského potenciálu
 • Duševní hygiena – pojem a rámcová specifikace, duševní hygiena v životě manažera
 • Principy zdravé životosprávy
 • Ohrožující faktory a syndrom vyhoření
 • Charakteristika a zásady time managementu a stres managementu
 • Sebeřízení, životní program a efektivní životní styl
 • Práce manažera s jednotlivci a skupinami
 • Působení manažera na jednotlivé pracovníky
 • Delegování a posilování pravomocí
 • Práce manažera s pracovní skupinou
 • Vedení pracovní porady
 • Leadership
 • Styl řízení a možnosti účinného působení na pracovníky
 • Mentoring
 • Poradenství v činnosti manažerů
 • Manažerské týmy
 • Kariéra manažera
 • Organizační podmínky a kariérová strategie
 • Kariérové dráhy a průběh pracovní kariéry manažer

Komunikace v organizačním (podnikovém) prostředí pro manažery

 • Sociální interakce
 • Sociální percepce
 • Sociální komunikace
 • Druhy a formy komunikace
 • Komunikační bariéry a nedostatky
 • Vybrané komunikační teorie a přístupy
 • Efektivní komunikace a networking
 • Komunikace v organizaci
 • Komunikace v organizaci s vnějším prostředím
 • Asertivita
 • Vyjednávání
 • Charakteristiky osobnosti významné pro vyjednávání
 • Fáze vyjednávání
 • Typy vyjednávání
 • Základní pravidla úspěšného vyjednávání

Konflikty a jejich řešení v manažerské praxi

 • Charakteristika konfliktů, zvládání konfliktních situací
 • Řízení konfliktů mezi podřízenými
 • Řešení konfliktů mezi podřízeným a nadřízeným
 • Řešení konfliktů s obchodními partnery a s konkurencí

Management a genderová problematika

 • Genderové stereotypy a genderová role
 • Slaďování rodinného a pracovního života
 • Flexibilní pracovní úvazky
 • Manuál rovných příležitostí žen a mužů
 • Firemní politika rovnosti příležitostí
 • Strategie rovných příležitostí
 • Přínosy aplikace principů rovnosti příležitostí v rámci pracovně-právních vztahů
 • Genderově vyvážené pracovní skupiny
 • Etický kodex firmy

Manažerský koučink jako rozvojová metoda potenciálu manažerů

 • Solution coaching - Systemický koučink
 • Všímavý koučink
 • Manažerský koučink v praxi
 • Ericksonovský koučink
 • Trénink kompetencí ve skupině
 • Práce na partnerství
 • Vědomí cíle
 • Podpora sebedůvěry
 • Objektivita
 • Odpovědnost
 • Proaktivní přístup
 • Poznávací procesy a cíle
 • Vnitřní motivace
 • Hledání alternativ
 • Rozvoj kouče i koučovaného
 • Možnosti uplatnění metody koučování
 • Odolnost vůči nadměrnému stresu
 • Ochrana manažera před syndromem vyhoření
 • Efektivnější způsoby řízení
 • Posilování manažerské role v souladu s individuálními osobnostními charakteristikami
 • Manažerský přístup ke koučování
 • Psychologický přístup
 • Individuální koučování
 • Týmové koučování
 • Analytické koučování

Grafologie pro personalisty a manažery

 • Využití grafologie, základní grafologické znaky
 • Typologie v písmu
 • Stabilita, labilita a stres v písmu
 • Strach – bariéra úspěchu a tvořivosti
 • Četba rukopisu - návod
 • Manažerský rukopis, rukopis personalistů

Manažerská motivace a ovlivňování v pracovním procesu

 • Motivace lidské činnosti
 • Zdroje motivace
 • Dynamika motivace
 • Motivace a výkon
 • Motivační profil
 • Teorie motivace
 • Motivace pracovního jednání
 • Motivace, výkonnost a spokojenost pracovníků
 • Rozbor pracovní spokojenosti a metodika standardizovaného dotazování
 • Analýza pracovní motivace
 • Stimulace jako ovlivňování pracovní motivace a výkonnosti pracovníků
 • Přehled stimulačních prostředků
 • Povzbuzování pracovníků – ne/formální hodnocení
 • Motivační program organizace
 • Charakteristika motivačního programu
 • Východiska a postup přípravy a realizace motivačního programu

Pracovní zařazení a uplatnění jednotlivce

 • Pracovník a jeho pracovní potenciál
 • Pracovní způsobilost, kvalifikace a kompetence pracovníků
 • Pracovníci z hlediska jejich pracovní motivace
 • Identifikace předpokladů pracovníka
 • Podmínky a možnosti uplatnění pracovníků v pracovním procesu
 • Struktura požadavků práce na pracovníka
 • Identifikace požadavků práce na pracovníka
 • Vytváření souladu mezi požadavky práce předpoklady pracovníků v organizaci
 • Pracovní skupina v organizaci
 • Charakteristika sociální a pracovní skupiny
 • Základní rysy pracovních skupin
 • Pozice a role ve skupině
 • Sociální normy
 • Dynamika pracovní skupiny
 • Nepříznivý sociální jev – mobbing, bossing, sexuální harassment