Jste zde

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Rozsah kurzu: 
160 hodin

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ (akreditace udělaná MPSV)

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

  • cílem kurzu je poskytnout účastníkům potřebné znalosti a dovednosti pro práci v sociálních službách dle požadavku na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle Zákona o sociálních službách. Vzdělávání si klade za cíl vyškolit pracovníky sociální péče pro práci se seniory a s lidmi s postižením. 
  • je zaměřen na získání teoretických znalostí i praktických dovedností potřebných pro výkon zaměstnání v sociálních službách, zejména těch zacílených na práci se seniory a lidmi se zdravotním postižením
  • kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí a absolventi budou po jeho ukončení splňovat kvalifikační předpoklady stanovené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • rozsah kurzu – 80 hodin teoretické přípravy, 80 hodin odborné praxe v zařízeních poskytujících sociální služby
  • kurzy jsou zajišťovány ve spolupráci s úřady práce nebo v rámci realizace vlastních projektů či projektů partnerských organizací

Rozsah kurzu: 160 hodin + závěrečná zkouška (tj. 80 hodin teorie, 80 hodin praxe, 5 hodin zkoušky)

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům potřebné znalosti a dovednosti pro práci v sociálních službách dle požadavku na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle Zákona o sociálních službách. Kurz je zaměřen na znalosti a dovednosti potřebné k výkonu činností spojených s přímou péčí o osoby (i jejich domácnost) se sníženou způsobilostí z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, žijících v domácím prostředí i v zařízeních poskytujících sociální služby. Vzdělávání si klade za cíl vyškolit pracovníky sociální péče pro přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb dle § 116 odst. 1 zákona o sociálních službách tak, aby získali potřebné znalosti a dovednosti v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékání, manipulaci s přístroji a pomůckami atd. K probíraným tématům patří udržování čistoty a osobní hygieny, podpora soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb klientů. Dále se v kurzu probírá základní výchovná nepedagogická činnost spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků klientů, působení na vytváření a rozvíjení jejich pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity apod. Lektoři se budou věnovat také provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti a zájmů klientů, pečovatelské činnosti v domácnosti, péči o jejich domácnost, zajišťování sociální pomoci, organizačnímu zabezpečování, komplexnímu koordinování pečovatelské činnosti a provádění osobní asistence pod dohledem sociálního pracovníka při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

V průběhu celé teoretické části vzdělávacího programu si lektoři ověřují, zda účastníci porozuměli výkladu.

Kvalifikační kurz bude ukončen závěrečným testem z jednotlivých předmětů a závěrečnou praktickou zkouškou s přihlédnutím k hodnocení praxe realizované na pracovištích organizací poskytujících sociální služby). Účastníci, kteří se zúčastní min. 80 % rozsahu výuky, úspěšně zvládnou závěrečný test i závěrečnou praktickou zkoušku a hodnocení jejich praxe bude vyhovující, získají osvědčení. Umožňujeme jednu opravu těchto zkoušek.

Bližší informace a přihlášení: 558 532 303, kapa@kapa-ops.cz

Poznámka k možnosti čerpání nákladů na kurz přes úřad práce:

Uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání si od 1. 1. 2012 dle Zákona 435/2004 Sb. § 109a může zabezpečit rekvalifikaci sám. Uchazeč (zájemce) o zaměstnání si sám zvolí druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat, a zároveň rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést. Při splnění daných podmínek hradí rekvalifikaci příslušný úřad práce.

 

Přihlášky na kurz  jaro 2019