Jste zde

Akreditované vzdělávací programy ze sociální oblasti

Organizacím působícím v oblasti poskytování sociálních služeb nabízíme rekvalifikace zaměstnanců pro naplnění kvalifikačních požadavků daných zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a také podporu v procesu zavádění standardů kvality sociálních služeb formou konzultací s odborníky na problematiku kvality v sociálních službách.

 

Rehabilitační a relaxační techniky I.

Rozsah kurzu: 
8 hodin

Cílem tohoto kurzu je seznámit Vás s rehabilitačními a relaxačními technikami, které můžete využít u klientů s kombinovaným postižením. První, teoretická část, budě věnována  základním typům relaxace (seznámíte se  s příklady dechových cvičení, s canisterapií, felinoterapií a aromaterapií, s vestibulární stimulací, s nácvikem polohování, protahování a celou řadou dalších technik). Druhá, praktická část, bude věnována  nácviku jednotlivých technik. Celý kurz bude veden zkušenou fyzioterapeutkou.

Psychologické minimum pro pracovníky v sociálních službách

Rozsah kurzu: 
8 hodin
Účastníci kurzu (pomáhající profesionálové nepsychiatrických a nepsychologických profesí) budou seznámeni se základy oboru psychologie osobnosti, které mohou využít v oblasti sociální prevence, péče a sociálního poradenství. Získají základní dovednosti, které jim pomohou lépe se orientovat v chování a jednání klientů, se kterými pracují. Rozšíří se jim znalosti, schopnosti a dovednosti vést s klienty efektivní nenásilnou komunikaci v systému zdravotní a sociální péče. Účastníkům bude představen úvod do vývojové psychologie, seznámí se se základy psychologie osobnosti, získají základní teoretické a praktické poznatky z verbální a neverbální komunikace, které budou směřovány k jejich praktickému využívání ve vlastní práci s klienty. V průběhu výuky účastníci projdou základním nácvikem psychosociálních dovedností, který je zaměřen na podporu klientů v jejich soběstačnosti i zvládání obslužné péče, posílení klientovy vlastní aktivity, umění naslouchat a komunikovat s problémovými klienty. Účastníci rovněž získají základní dovednosti v případné krizové intervenci. V pečovatelské činnosti se kurz zaměří na vykonávané práce spojené s přímým stykem s klienty, kterým se účastníci kurzu naučí poskytnout komplexní pomoc a péči při jejich fyzických či psychických obtížích.

Úvod do problematiky "public relations" pro pracovníky v sociálních službách

Rozsah kurzu: 
8 hodin
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům možnost zdokonalení prezentačních dovedností, a to jak v oblasti zvládnutí všech složek slovní prezentace (od přípravy osobní image, přes verbální komunikaci - rétoriku, neverbální komunikaci, která je v komunikaci velmi důležitá, až po techniky udržení posluchačského zájmu), tak posílení sebevědomí vystupujícího a jeho jistoty ve veřejném projevu. Účastníci si prohloubí znalosti v oblasti mediální komunikace a tvorby prezentace a naučí se, jak správně působit na veřejnosti. Rovněž se seznámí se správnými technikami zbavujícími stresu, trémy a nejistoty, která při veřejném projevu doprovází téměř každého. Součástí kurzu je praktický nácvik – účastník si vyzkouší vystupování před kamerou, následně se mu podá zpětná vazba a rozeberou se jeho případné chyby.

Komunikace s umírajícími a jejich rodinnými příslušníky

Rozsah kurzu: 
8 hodin
Tento seminář se zabývá jednotlivými aspekty souvisejícími s důstojným umíráním, důraz je kladen na vhodný přístup akceptující potřeby umírajícího a vzájemnou komunikaci rodinných příslušníků umírajícího. Cílem kurzu je také podpora procesu smíření. Kurz reaguje nejen na saturaci potřeb umírajících, ale také potřeb pečujících, kteří jsou v aktuálním společenském klimatu vystavováni extrémní zátěži. Seminář rovněž shrne možnosti paliativní péče se zaměřením na komunikaci s klientem a jeho rodinou, sebereflexi a práci s nadějí umírajících i pomáhajících. Dílčím cílem semináře je sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe tak, aby obohatily účastníky kurzu a přispěly k tématu pokojnějšího umírání v prostředí sociálních nebo zdravotních služeb resp. v domácí péči a k vyšší míře zvládání zátěžových situací pomáhajících osob či personálu.

Základy koučinku - cesta k efektivní práci s klienty

Rozsah kurzu: 
8 hodin
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům potřebné znalosti a dovednosti v oblasti koučinku pro práci s klienty, o které pečují. Koučování přináší pozitivní výsledky a to zejména proto, že kouč - sociální pracovník se se svým klientem naučí vytvořit vztah vzájemné podpory, používá specifické prostředky a specifický styl komunikace. Klient nezískává rady od kouče/pracovníka v sociální oblasti, ale naopak s jeho pomocí sám nalézá vhodné postupy. A to je smyslem koučinku - jak nejlépe dosáhnout svého cíle. Vzdělávání si klade za cíl poskytnout znalosti a vyškolit sociální pracovníky k co nejefektivnější práci s klienty pomocí koučovacích otázek, technik a metod tak, aby výsledek společné práce byl maximálně smysluplný a užitečný.

Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách

Rozsah kurzu: 
8 hodin
Cílem kurzu je seznámit účastníky s poskytováním první pomoci tak, aby byli schopni ji odpovídajícím způsobem poskytnout v situaci náhlého ohrožení zdraví člověka. Účastníci se naučí, jak adekvátně postupovat např. v případě náhlé srdeční zástavy či zástavy dechu, u krvácení a při jiných neúrazových i úrazových stavech, jak provést resuscitaci apod.

Pravidla šetrné sebeobrany

Rozsah kurzu: 
8 hodin
Cílem kurzu je připravit účastníka na rizikové situace. Absolvent rozpozná a dokáže včas odvrátit nebezpečí ohrožení života a zdraví při poskytování sociálních služeb tak, aby pokud možno předešel fyzickému kontaktu resp. ataku na svou osobu. Dále si účastník kurzu osvojí základní techniky a pravidla šetrné sebeobrany, v nichž maximálně zohlední bezpečí své i uživatele sociální služby, a zároveň získá základní návyky možné ochrany svého života a zdraví.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Akreditované vzdělávací programy ze sociální oblasti