Jste zde

Integrovaný regionální operační program

Realizace: 
Červen 2018 - Srpen 2018

Interaktivní učebna biologie - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004568

Rozpočet projektu: 1 909 175,00 Kč


Projekt svým zaměřením přispívá k naplňování specifického cíle IROP 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. 

Hlavním cílem projektu je vybudovat a vybavit učebnu biologie, která bude specializovaná na výuku první pomoci. Plně funkční interaktivní učebna biologie, která bude sloužit pro cílovou skupinu projektu z SO ORP Třinec, je zároveň i výstupem projektu. Součástí realizace projektu bude nákup vybavení učebny, dále nákup nábytku a techniky vč. software a v neposlední řadě drobné stavební úpravy místnosti, která je umístěna v bezbariérovém Domě dětí a mládeže v Třinci. Kapacita této místnosti pro výuku biologie je odhadována na cca 8 osob, jelikož malý počet osob dává prostor pro kvalifikovanou a odbornou interakci. 

Projekt je zaměřen na tyto cílové skupiny: děti, pedagogové, pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání, asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže a osob se speciálními vzdělávacími potřebami. Nejzásadnější dopad projektu je spatřován v rozšíření nabízených služeb v oblasti vzdělávání v rámci předmětu biologie, konkrétněji ve výuce první pomoci včetně důrazu na poznávání fungování lidského těla a s tím související prevenci úrazovosti. 

Záměrem výuky, která zde bude probíhat po dobu dalších 5 let v rámci tzv. období udržitelnosti, je předání informací o fungování lidského těla a na to pak navazující poskytování první pomoci. S využitím řady praktických pomůcek v životní i nadživotní velikosti budou zkušení odborníci zprostředkovávat posluchačům zajímavé poznatky o funkcích našeho organismu. Svým zaměřením chce projekt pozitivně ovlivňovat mladou generaci a prostřednictvím teoretických informací a praktických ukázek také zdůraznit důležitost protiúrazové prevence.