Jste zde

Nabídka programů v učebně

 1. Základy první pomoci, fungování ZZS, hlášení událostí, komunikace s dispečerem
  Zájemci o kurz se dozvědí, co je první pomoc, kdo ji může poskytnout, jaká jsou její úskalí a budou seznámeni s platnou legislativou ČR vztahující se k laické první pomoci. Budou vysvětleny pojmy jako RZP, RLP, letecká záchranná služba, systém Rendez – Vous, integrovaný záchranný systém aj. Lektoři předvedou rozhovor vedený s dispečerem ZZS s upozorněním na důležité informace a časté chyby a povedou nácvik s účastníky.
 2. Resuscitace dospělého, dítěte a novorozence
  Tato část kurzu je zaměřena na teoretické znalosti o resuscitaci, ale především na praktický nácvik. Účastníci kurzu budou seznámeni se základními pojmy - co je resuscitace, co tento pojem znamená, kdy, jak a komu resuscitaci poskytnout; proběhne seznámení s moderní technikou, která umožňuje včasnou defibrilaci, s její obsluhou a dostupností; pro praktický nácvik resuscitace budou použity moderní pomůcky (modely – dospělý, dítě, novorozenec), které umožňují vyhodnotit správnost techniky stlačování hrudníku a umělých dechů. Absolventi kurzu nabydou jistotu v poskytování KPR (kardiopulmonální resuscitace).
 3. Zlomeniny a popáleniny, úrazy hlavy, páteře, hrudníku, břicha, otevřené poranění (rány), krvácení, obvazová technika
  Lektoři seznámí účastníky s možnými úrazy jednotlivých částí těla a odborně povedou praktický nácvik fixace zlomenin, ošetření popálenin a ostatních potencionálně život ohrožujících poranění. Absolventi kurzu budou schopni rozpoznat příznaky šoku a správně na kritickou situaci reagovat.
 4. Aspirace cizího tělesa, otravy - alkohol, drogy; nespecifické poruchy zdraví - bolest břicha, hlavy, teplota, poruchy vědomí, zvracení, laryngitida - zánět hrtanu, astmatický záchvat, alergická reakce, křečové stavy apod.
  Lektoři obeznámí účastníky se situacemi, se kterými se mohou setkat (nejen) v rámci svého povolání – ve škole, na školním výletě, na lyžařském výcviku. Účastníci se naučí adekvátně situaci řešit, budou seznámeni s riziky nadměrného požití drog a alkoholu. Dozvědí se, jaká onemocnění se mohou skrývat např. pod „bolením břicha či hlavy“ - jak je rozpoznat a poskytnout první pomoc. Absolventi budou schopni rozpoznat příznaky alergické reakce a její život ohrožující formy – anafylaktického šoku, dále také křečových stavů a budou znát principy poskytnutí pomoci.
 5. Prevence
  Sportování, úrazy, kontakt se zvířaty, doprava, respektování pravidel, rizikové situace v domácnostech, rizikové situace ve venkovním prostředí.
  Co je zdraví, negativní a pozitivní vlivy na lidské zdraví, preventivní prohlídky, vyšetřovací metody. Péče, hygiena, prevence, úrazy. Závislosti, drogy. Kouření, alkoholismus, tvrdé drogy, krizové centra, legislativa.
 6. Těhotenství a rodičovství
  Délka těhotenství, antikoncepce a její klady i zápory, menstruace, poruchy menstruace, hygiena, umělé přerušení těhotenství, zodpovědnost k rodičovství, vyzkoušení těhotenské vesty.
 7. Základy první pomoci a prevence úrazů pro 1. a 2. třídu
  Čísla, obrázky, autíčka, elektronické hry, výuka formou hry.
 8. Závislosti, drogy
  Kouření, alkoholismus, tvrdé drogy, krizové centra, legislativa.
 9. Senioři a život člověka s handicapem
  Život s handicapem, pomoc lidem se sluchovým, zrakovým, tělesným či mentálním postižením. Zvláštnosti, komunikace, pomoc starým lidem, nemoci stáří (demence, Parkinsonova a Alzheimerova choroba), snížená pohyblivost, řidiči – senioři.
 10. Biologie lidského těla
  Dle domluvy a požadavku pedagoga.

Pracovní listy

Zpět