Jste zde

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. 

Nejvíce finančních prostředků se nám v minulých letech podařilo získat právě z tohoto operačního programu. Níže uvádíme přehled našich úspěšně realizovaných projektů.

S Kapou do práce

Realizace: 
Říjen 2014 - Říjen 2015
Pracovní integrace osob z vybraných cílových skupin formou jejich přímé poradenské podpory a zajištění vzdělávacích aktivit, které přispěly ke zvýšení možností jejich uplatnění na trhu práce.

Jak na trh práce?

Realizace: 
Leden 2013 - Červen 2015
Hlavním cílem projektu bylo pomoci klientům z vybraných cílových skupin při hledání pracovního uplatnění. Formou vhodně zvolených poradenských a vzdělávacích aktivit jsme chtěli klienty “připravit” na cestu za zaměstnáním a integrovat je do společnosti.

Komunitní plánování – bez tréninku nechoď do ringu

Realizace: 
Duben 2013 - Březen 2015

Hlavní náplní projektu bylo zajištění akreditovaného a neakreditovaného vzdělávání a metodické podpory obcím, které realizují plánování sociálních služeb. Z provedeného průzkumu mezi obcemi v Moravskoslezském kraji jsme zjistili, že o tyto aktivity je, a z dlouhodobého hlediska i nadále bude, enormní zájem.

Cílovými skupinami byli poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám, zadavatelé sociálních služeb. Inovativním výstupem projektu byla zpracovaná příručka dobré praxe.

S námi na trh práce

Realizace: 
Duben 2013 - Březen 2015

Obsahem projektu byla komplexní práce s cílovou skupinou osob, které jsou sociálně vyloučené anebo vyloučením ohrožené. Pro náš projekt jsme záměrně vybrali velmi odlišné věkové kategorie a to osoby do 25 let věku bez kvalifikace anebo s nízkou kvalifikací a osoby starší 50-ti let, které jsou dlouhodobě nezaměstnané. Mezigenerační výměna zkušeností se  osvědčila.

Cílem je zaměstnání

Realizace: 
Březen 2013 - Únor 2015

Cílem projektu bylo zajištění bezplatných služeb osobám z cílových skupin za účelem jejich integrace na trh práce. V mikroregionu Třinecko a Jablunkovsko jsme chtěli díky projektu podpořit umístění obtížně uplatnitelných osob do zaměstnání. Díky projektu byl i v dalších letech (návazně na dříve realizovaný projekt „Paklíč“) zajištěn provoz poradenského pracoviště v Třinci a Jablunkově, kde tak bylo možno nabízet celou škálu bezplatných individuálních i skupinových poradenských aktivit, realizovat vzdělávání a také zabezpečit vhodné rekvalifikace pro cílovou skupinu.

Práce jinak – šance rodině i zaměstnání

Realizace: 
Prosinec 2012 - Listopad 2014

Cílem projektu bylo působit na zaměstnavatele, aby realizovali vstřícnější personální politiku a využili nabídku provedení genderových auditů na svých pracovištích. Projekt byl zaměřen na pomoc rodičům s malými dětmi v jejich snaze sladit co nejlépe rodinný a pracovní život a nalézt vhodné pracovní uplatnění, které by odpovídalo jejich možnostem a schopnostem. 

Ženy, podnikejte!

Realizace: 
Prosinec 2012 - Listopad 2014

Cílem projektu bylo zajištění poradenské, vzdělávací, informační a konzultační podpory ženám z cílových skupin v regionu Frýdecko-Místecko a Třinecko, které zvažovaly zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Krok do pracovního života

Realizace: 
Říjen 2011 - Září 2013

Projekt byl zaměřen na pomoc mladistvým a osobám do 25 let věku, které nemají žádnou kvalifikaci a na trhu práce jsou tak značně znevýhodněné (jde o osoby, které jsou z nejrůznějších důvodů sociálně vyloučené anebo vyloučením ohrožené). Projektové aktivity byly nastaveny tak, aby tyto negativní jevy byly u osob z cílové skupiny minimalizovány a zároveň byla vyvinuta snaha co nejúčinněji napomoci těmto lidem uplatnit se na trhu práce.

Paklíč – otevírá dveře k návratu na trh práce

Realizace: 
Březen 2011 - Únor 2013

Projekt měl za cíl vybudovat Poradenské a vzdělávací středisko v centru mikroregionu Jablunkovska v obci Jablunkov. Podařilo se tak zpřístupnit naše služby cílové skupině projektu v odlehlé podhorské lokalitě. Po celou dobu realizace projektu zde byly zajišťovány bezplatné individuální i skupinové poradenské aktivity, vzdělávací kurzy a rekvalifikace pro cílové skupiny (nezaměstnaní a zájemci o zaměstnání z Jablunkovska: fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku, fyzické osoby starší 50 let věku, fyzické osoby se zdravotním postižením).

Pro inspiraci za hranice

Realizace: 
Listopad 2010 - Červen 2013

Projekt byl zaměřen na výměnu zkušeností a přenos "dobré praxe" v oblasti začleňování osob se zdravotním postižením (dále OZP) na trh práce.

Cílovou skupinou projektu byly nejen OZP, ale také úřady práce a nestátní neziskové organizace, které poskytují služby OZP při jejich začleňování do pracovního procesu. Cílem projektu bylo načerpat v zahraničí využitelné zkušenosti a získat nové náměty. Tyto byly zužitkovány při zpracování metodické příručky pro práci s OZP s názvem "Jak začlenit OZP na trh práce".

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost