Jste zde

Psychologické poradenství

Psychologické poradenství

Zajišťujeme psychologické poradenství a odborné testování

Nabízíme psychologické, kariérové a profesní poradenství, poradenství pro volbu povolání anebo dalšího vzdělávání, koučink, odborné testování osobnosti a pracovního potenciálu, pracovní/bilanční diagnostiku a další formy ověření vlastních schopností. Odborné služby a psychologické poradenství zajišťují odborníci s potřebným vzděláním a praxí. Nabízíme také individuální koučování zaměřené na rozvoj osobnostních, profesních, manažerských či sociálních dovedností.

Profesní a kariérové poradenství s narativním přístupem

 • je určeno těm, kdo přišli o zaměstnání, nebo chtějí změnit zaměstnání, absolventům škol a lidem znevýhodněným na trhu práce.

V rámci poradenství využíváme psychodiagnostiku

 • jedná se o nástroj sloužící k danému cíli, například k prohloubení uvědomění svého jednání, reflexi toho, kdo jsem a jak na sebe pohlížím
 • klientovi využívajícím profesní a kariérové poradenství poskytuje psychodiagnostika důležitý podnětový materiál, který je základem pro další práci vedenou formou narativního rozhovoru. Tento typ rozhovoru je založen na předpokladu, že volné vyprávění odhalí subjektivní zkušenosti, které by prostřednictvím přímého dotazování zůstaly skryté.
 • interpretace získaných testovacích výsledků je základem pro společné hledání optimálního cíle a jednotlivých rozhodnutí. Při rozebírání testů se výsledky vztahují k situacím z prostředí pracovního i osobního života a zároveň se hledá souvislost s prožíváním těchto situací (reakce klienta na dané podněty, jaké typy interakcí vytváří s jinými lidmi apod.).

Diagnosticky pracujeme s těmito testy zakoupenými u společnosti Psychodiagnostika, s.r.o., Brno  (viz http://www.psychodiagnostika-sro.cz/cz/Spolocnost_zakl.asp), číslo licence: 436/2014:

Moduly DIAROS

SPARO - postihování bazální struktury a dynamiky autoregulace, integrovanosti a psychické odolnosti

SUPSO - postihování a hodnocení struktury a dynamiky prožitků a stavů

Test hierarchie zájmů

Objektivní technika ke zjišťování zájmů středoškoláků založená na principu párového srovnávání a infinitivních vět, které zastupují celkem 17 různých zájmový zaměření rozlišitelných ve třech základních kategoriích, a to zájem o ideje, lidi a věci. Je určena pro psychology ve výchovném a profesionálním poradenství. Normy byly vypočteny z hodnot získaných na dostatečně velkém reprezentativním vzorku (N=305 slovenských a 320 českých studentů).

Dotazník výkonové motivace

Modifikace Hermansova testu motivu výkonu s uplatněním normativního škálování položek podle Modicka. Dotazník s 52 položkami obsahuje tři subškály na měření obecné výkonové motivace, anxiety podporující výkon a anxiety brzdící výkon. Subškála výkonové motivace zachytává aspekty výkonového chování, aspirační úrovně, vytrvalosti v práci a časové orientaci do budoucna. Normy sestavené pomocí T-skórů a stenů na vzorcíh středoškolských a vysokoškolských studentů a dosažené hodnoty psychometrických ukazatelů spolehlivosti, stability a kongruentní validity umožňují použít dotazník nejen pro účely psychologického výzkumu, ale i pro diagnostickou a poradenskou praxi psychologů a výchovných poradců.

 

Dále využíváme:

Dotazníky

BIP – Bochumský osobnostní dotazník

Testy

Test kariérových kotev

Test profesní orientace

Test obecných schopností (dle příslušného povolání či rekvalifikace)

Projektivní testy

Test stromu

Součástí naší práce jsou rovněž kariérové techniky, metody a postupy, jejichž cílem je pomoc a podpora jednotlivce čí skupiny osob (v jakémkoliv věku) při vlastním rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry v kterékoliv fázi života.

Poradenství pro volbu povolání s narativním přístupem

Nejčastější důvody k vyhledání poradenství pro žáky ZŠ, SŠ, VŠ: 

 • rozpory mezi očekáváním a realitou (+ nebo - )
 • potřeba potvrzení vhodnosti volby školy 
 • možnosti rozhodovacího procesu ve vazbě na žákova specifika ztížené volby např. z důvodu nadaní či naopak slabšího prospěchu, zdravotních handicapů apod.

Charakteristika poradenství:

Nabízíme žákům 9. tříd základních škol, 3. - 4. ročníků středních škol a vysokoškolákům pomoc s tím, jak poznat a dále rozvíjet vlastní schopnosti, a to v souladu s vlastními reálnými možnostmi. Tyto společně uplatňovat spolu s osvojenými vědomostmi, znalostmi a dovednostmi při rozhodování se ve vlastní profesní orientaci. Odborný kariérový poradce poskytuje poradenské služby pro žáky a studenty, jejichž součástí je využití kariérových testů přímo cílených na možnosti volby povolání. Námi používané diagnostické testy jsou zakoupeny ve společnosti Psychodiagnostika, s.r.o., Brno  (viz http://www.psychodiagnostika-sro.cz/cz/Spolocnost_zakl.asp), číslo licence: 436/2014:

Moduly DIAROS

SPARO - postihování bazální struktury a dynamiky autoregulace, integrovanosti a psychické odolnosti

SUPSO - postihování a hodnocení struktury a dynamiky prožitků a stavů

Test hierarchie zájmů

Objektivní technika ke zjišťování zájmů středoškoláků založená na principu párového srovnávání a infinitivních vět, které zastupují celkem 17 různých zájmový zaměření rozlišitelných ve třech základních kategoriích, a to zájem o ideje, lidi a věci. Je určena pro psychology ve výchovném a profesionálním poradenství. Normy byly vypočteny z hodnot získaných na dostatečně velkém reprezentativním vzorku (N=305 slovenských a 320 českých studentů).

Dotazník výkonové motivace

Modifikace Hermansova testu motivu výkonu s uplatněním normativního škálování položek podle Modicka. Dotazník s 52 položkami obsahuje tři subškály na měření obecné výkonové motivace, anxiety podporující výkon a anxiety brzdící výkon. Subškála výkonové motivace zachytává aspekty výkonového chování, aspirační úrovně, vytrvalosti v práci a časové orientaci do budoucna. Normy sestavené pomocí T-skórů a stenů na vzorkách středoškolských a vysokoškolských studentů a dosažené hodnoty psychometrických ukazatelů spolehlivosti, stability a kongruentní validity umožňují použít dotazník nejen pro účely psychologického výzkumu, ale i pro diagnostickou a poradenskou praxi psychologů a výchovných poradců.

Cíle poradenství:

 • podpora klienta vedoucí k rozpoznávání a mobilizaci osobnostního a profesního potenciálu, rozpoznávání kariérních možností v případě plného zdraví i v kontextu znevýhodnění a postižení
 • podpora klienta v procesu sebereflexe a sebepoznávání, jako i v rozhodování a řešení problémů v oblasti práce
 • provádění základní kariérové diagnostiky a poradenství pro vzdělávání, profesní přípravu, rekvalifikaci a rozvoj kariéry klienta
 • provádění základní kariérové diagnostiky a poradenství pro vzdělávání, profesní přípravu, rekvalifikaci a rozvoj kariéry klientů skupiny znevýhodněných a rizikových obyvatel
 • zaměření se na Anatomii kompetencí – dovednosti, znalosti, sociální role, vnímání, motivace
 • zaměření se na Big Five – součást výběrového řízení

 

Obsah poradenství:

 • poradenství a péče o vycházející žáky (identifikovat motivaci, předpoklady a schopnosti v reálném prostředí, identifikovat cesty možného kariérového rozvoje a posoudit vhodnost rozhodnutí)
 • poradenství a péče o žáky 5. a 7. tříd, kteří by chtěli studovat na víceletých gymnáziích
 • poradenství při rozhodování o volbě další vzdělávací cesty vycházejících žáků (testování baterie testů DIAROS)
 • pomoc při tvorbě odvolání proti nepřijetí žáka na SŠ
 • didaktické hry s využitím tématu volby střední školy a budoucího povolání
 • budování zdravého sebepojetí v každodenní praxi 
 • faktory ovlivňující volbu povolání

 

Příklady dalších poskytovaných služeb:

Pracovní diagnostika

- úspěšnost konkrétní pracovní činnosti je spjata se splněním následujících předpokladů klienta:

 • předpoklady odborné (získané odbornou přípravou, pracovní zkušeností a praxí)
 • motivační předpoklady
 • sociální předpoklady
 • zdravotní předpoklady

Jde o diagnostiku intelektových schopností, diagnostiku osobnosti, diagnostiku speciálních schopností a dovedností (včetně psychomotorického tempa a pozornosti), zjišťování profesní orientace a zájmové orientace a individuální poradenství, díky čemuž lze nalézt reálné možnosti pracovního uplatnění. Popis osobnostního profilu klienta lze využít k usnadnění orientace z hlediska vlastních předpokladů, především silných stránek, v možnostech pracovní uplatnitelnosti a orientace na trhu práce.

Bilanční diagnostika (BDG)

 • jako součást pracovně-profesního poradenství je nástrojem poradenské činnosti a řadí se pod soubor psychologického poradenství a služeb, na jehož základě pomocí odborných metod doplňuje a prohlubuje poradenské postupy na úrovní poradenství pro trh práce.

Výsledkem BDG je:

 • pracovně-profesní bilance na základě psychologických testů a metod zaměřená na zjištění struktury schopností, osobních vlastností, zájmové orientace a úrovně motivace
 • stanovení pracovně-právního profilu klienta s ohledem na uplatnitelnost na trhu práce

Psychologická bilanční diagnostika je realizována třemi způsoby a to:

 • psychologickým komplexním vyšetřením
 • psychologickým poradenstvím v rámci postupů a metod uplatnění se v pracovní kariéře
 • krizovým poradenstvím

Cílem této služby je provádění bilance možností jedince směrem k optimálnímu uplatnění na trhu práce z hlediska momentální situace, ale i prognózy jeho další kariérové dráhy. Výstupem je závěrečná zpráva bilanční diagnostiky se zhodnocením předpokladů pro určitou pracovní činnost či vzdělání a doporučením pro praxi.

SEMINÁŘ ENERGETICKÉ PSYCHOLOGIE – METODA EFT

(NEBOLI TECHNIKA EMOČNÍ SVOBODY)

 • EFT je svépomocná uvolňovací technika, kterou se může každý zájemce spolehlivě a rychle naučit
 • EFT vychází z principu, že veškeré konání má své důvody (všichni si vytváříme problémové vzorce chování a podvědomě spouštíme jejich program)
 • EFT umí najít příčinu problémového vzorce, ale také ji umí odstranit
 • pokud si vzorce chování můžeme během krátké chvíle osvojit, je stejně tak jednoduché se jich za pomocí EFT zbavit

EFT odstraňuje:

 • strach a fobie, stres, úzkost a paniku, deprese
 • fyzické bolesti
 • alergie, neplodnost, nespavost, nadváhu
 • traumata a PTSD (posttraumatické stresové poruchy)
 • nízké sebevědomí, stud, vinu
 • poruchy příjmu potravy
 • vážné a chronické nemoci
 • vztahové problémy

 

Analýza struktury inteligence

 • test k měření základních funkcí inteligence
 • zkoumá se intelektová vybavenost jednotlivce - potřebné intelektové předpoklady k výběru určitého povolání, při změně povolání, při výběru vhodné rekvalifikace, zda má uchazeč dostatečnou intelektovou způsobilost ve vztahu k nárokům konkrétního pracovního místa apod.

Test koncentrace pozornosti

 • test určený k měření výkonů pozornosti a percepčně motorického tempa
 • použití: při plánování a výběru profese, kde je kladen důraz na pozornost, přesnost, soustředěnost a celkově na pracovní výkonnost
 • jedná se o omezenou zkoušku selektivní pozornosti
 • test měří rychlost zpracování, dodržování pravidel a kvalitu výkonu při rozlišování podobných zrakových podnětů; umožňuje zjistit individuální výkonnost v oblasti pozornosti a soustředění

16 PF

 • osobnostní dotazník sloužící jako základní komponent pro výběr povolání a plánování osobního rozvoje jedince. Jsou hodnoceny kriteriální skóry: přizpůsobivost, tvořivost, empatie, sebeúcta.

Bochumský osobnostní dotazník

 • orientace na diagnostiku schopností, které jsou rozhodující pro úspěch v zaměstnání
 • hodnotí se:

Profesní orientace

 • motivace k výkonu
 • motivace k utváření
 • motivace k vedení

Sociální kompetence

 • senzitivita
 • schopnost kontaktů
 • sociabilita
 • orientace na tým
 • schopnost prosadit se

Pracovní chování

 • svědomitost
 • flexibilita
 • rozhodnost

Psychická konstituce

 • emociální stabilita
 • odolnost vůči zátěži
 • sebevědomí

 

Další nabízené testování:

 • Test profesních zájmů
 • Baum test
 • Test manuální zručnosti
 • Test TAT
 • Eysenck test temperamentu

 

CENÍK:

 • Individuální profesní a kariérové poradenství pro dospělé: 400,- Kč/hod.
 • Individuální poradenství pro volbu povolání a dalšího vzdělávání pro žáky a studenty: 350,- Kč/hod.
 • Základní testování pro volbu povolání určené žákům a studentům: 1000,- Kč/hod.
 • Koučink: 500,- Kč/hod.
 • Psychologické poradenství a testování osobnosti, pracovního potenciálu atd.: cena dohodou dle náročnosti a celkového časového rozsahu
 • Pracovní a bilanční diagnostika: 7 000,- Kč/osobu
 • Jiné odborné testování osobnosti: cena dohodou dle náročnosti a celkového časového rozsahu
 • Objednat schůzku či testování si můžete na e-mailu kapa@kapa-ops.cz, nebo na tel. číslech 558 532 303 či 602 401 101